TeenusedEhituse omanikujärelvalve

Pakume terviklikku omanikujärelevalve teenust, mis on oluliselt laiem kui on sätestatud MKM määruses „Omanikujärelevalve tegemise kord“, järgmistes valdkondades:

  • Üldehitustööd
  • Vee ja kanalisatsiooni ehitustööd
  • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööd
  • Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolutööd
  • Välistrasside ehitustööd
  • Infrarajatiste ehitustööd
  • Sadamaehitustööd

Lisaks pakume vajadusel muinsuskaitselist järelevalvet.Ehitusalased konsultatsioonid

Pakume tellijale võimalust professionaalseks konsultatsiooniks arendus-, ehitus- ja haldamisprotsessi kõigis etappides:

  • Ehitustööde eeldatava maksumuse koostamine
  • Taotluseelarvete koostamine
  • Ehitusprojekti ekspertiisid (eel-, põhi-, tööprojekt)
  • Ehitiste ekspertiisid
  • Ehitiste tehnilise seisukorra ja sellest tulenevate investeeringute hindamine (Due diligence)
  • Ehitise energiatarbimise audit
  • Projekteerimis- ja ehitustööde lähteülesannete ja tehniliste kirjelduste koostamine
  • Projekteerimis- ja ehitustööde hangete korraldamine
  • Nõustamine ehitise garantiiperioodil või selle järgselt ehituspuuduste menetlemisel;
  • Kindlustusjuhtumite ekspertiisid ja taastamise taotluseelarved
  • Tehnilise konsultandi teenus (Kredex’i mõistes)


Projekteerimise juhtimine

Pakume võimalikult sujuvat ja kõikehõlmavat projekteerimistööde korraldamist, mis tagaks tellija eesmärkide saavutamise selleks eelnevalt kavandatud ajaliste ja rahaliste ressurssidega.

  • Projekteerimise lähteülesande koostamine
  • Tellija konsulteerimine tehniliste lahenduste osas
  • Hanke korraldamine projekteerija leidmiseks
  • Tellija esindamine projekteerimisprotsessis
  • Projektide nõuetele vastavuse kontroll


Ehituse juhtimine

Pakume ehitustööde korraldamist, mis tagaks valmiva ehituse vastavuse tellija eesmärkidele selleks eelnevalt kavandatud ajaliste ja rahaliste ressurssidega.

  • Ehitamise lähteülesande koostamine
  • Hanke korraldamine ehitaja leidmiseks
  • Ehitusprotsessi planeerimine
  • Ehitusprotsessi juhtimine ja kontroll
  • Ehitusprotsessis tehtavate muudatuste haldamine
  • Ohutu ehitamise korraldamine
  • Ehitise vastuvõtmise korraldamine
  • Tellija esindamine ehitusprotsessis


Teehoiutööde omanikujärelevalve

Pakume terviklikku teehoiutööde järelevalve teenust, mis vastab Maanteeameti nõuetele, järgmistes valdkondades:

  • Teede remont- ja ehitustööd
  • Sildade ja viaduktide remont- ja ehitustööd
  • Kergliiklusteede remont- ja ehitustööd
  • Parklate ja platside remont- ja ehitustööd
  • Parkide ja muude avalike alade rekonstrueerimis- ja ehitustööd


FIDIC Inseneri teenus

Insenerkonsultantide Rahvusvaheline Föderatsiooni poolt kokkulepitud ühtsete ehituslepingute baasil Insener-Konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse osutamine, sh: 

  • „punane“ FIDIC – ehitustööd tellija projektlahendi alusel 
  • „kollane“ FIDIC - projekteerimis-ehitustööde töövõtt

Uudised ja meedia

| vaata uudiste arhiivi |